ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
 
Υπερεντατικό τμήμα - Μονοετής φοίτηση
 
 1 έτος 8-10 ώρες
---
3 φορές την
εβδομάδα
DIPLOMA B2 - DELE*

ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ.  Β1- Β2
Μάιος – Νοέμβριος

Μάιος – Νοέμβριος
 
Εντατικό τμήμα - Διετής φοίτηση
 
 1o έτος 4-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
DIPLOMA A1, A2, B1 - DELE*

KRATIKO  A1-A2, B1
Μάιος – Νοέμβριος

Μάιος – Νοέμβριος
 2ο έτος 4-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
DIPLOMA B2 - DELE*

ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ. Β1-.Β2
Μάιος – Νοέμβριος

Μάιος – Νοέμβριος


ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
 
Υπερεντατικό τμήμα - Μονοετής φοίτηση
 
1 έτος 5-6 ώρες
---
2 φορές την
Εβδομάδα
DIPLOMA C1  -  DELE*

ΚΡΑΤΙΚΟ Π.Γ.   Γ1-Γ2
Μάιος - Νοέμβριος

Μάιος - Νοέμβριος
1-2 έτη
(διαβαθμισμένο
τμήμα)
5-6 ώρες
---
2 φορές την
εβδομάδα
DIPLOMA C2  -   DELE*

ΚΡΑΤΙΚΟ Π. Γ.    Γ1-Γ2
Μάιος - Νοέμβριος

Μάιος - Νοέμβριος

* ΠΤΥΧΙΑ DELE – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA